Záruka a reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na zboží v nabídce obchodní korporace dorota monare s.r.o., které bylo zakoupeno prostřednictvím webového rozhraní (e-shopu prodávajícího) a řádně zákazníkem reklamováno. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), nebo podpisem kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato ve výdejním místě prodávajícího, případně převzato od dopravce či vyzvednuto na poště. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem a trvá 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Reklamovat nelze nedostatky, které vznikly běžným opotřebením, mechanickým poškozením, vlastním zapříčiněním, nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo s běžnými zásadami používání daného zboží. Nelze reklamovat kaz, vadu či opotřebení zboží, o kterém byl kupující vyrozuměn před koupí a kvůli kterému byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Reklamovat nelze věci poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné, s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci, nebo bez doložení původu nákupu.

V případě doručení zboží dopravcem (Geis parcel CZ s.r.o.) je zákazník povinen zkontrolovat výrobek při převzetí! Pokud je zásilka poničena, nastávají tři možnosti řešení:  a) Zákazník nepřevezme zásilku, sepíše reklamační protokol s dopravcem a bezodkladně písemně emailem kontaktuje prodávajícího. b) Zákazník převezme zásilku a trvá na uvedení výhrady do doručovacího listu dopravce a bezodkladně písemně emailem kontaktuje prodávajícího. c) Pokud je poškození zboží zjištěno až při vybalení, je nutné pořídit fotografie poškozeného balíku a bezodkladně zaslat fotografie včetně reklamačního formuláře písemně emailem prodávajícímu! Aby bylo reklamaci ze strany přepravní společnosti vyhověno, musí prodávající zaslat reklamaci dopravci včetně fotografií nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky kupujícím.

V případě poškození zásilky doručované Českou poštou, s.p. je reklamace na kterékoliv pobočce uplatňována zákazníkem (Česká pošta, s.p. reklamaci uplatňovanou prodávajícím neakceptuje). Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky (https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/reklamace).

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned písemně informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Vyřízení reklamace probíhá osobně ve výdejním místě na adrese dorota monare s.r.o. Horní 884/12, 700 30 Ostrava nebo písemně spolu se zasláním vadného zboží a vyplněným reklamačním protokolem (viz. níže) na shora uvedenou  adresu. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, kdy kupující bere na vědomí, že lhůta může být i delší z důvodu pracovní vytíženosti na straně prodávajícího. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Výsledkem vyřízení reklamace může být sleva z původní kupní ceny, odstranění vady zboží, výměna zboží za jiné nebo vrácení kupní ceny (náklady spojené s poštovným vráceného zboží nejsou prodávajícím hrazeny).

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení v pdf: Formulář pro uplatnění reklamace