Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1 Osobní údaje a citlivé údaje.

Osobními údaji se rozumí informace o Kupujícím, na základě kterých lze Kupujícího přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace a osobní údaje Kupujícího, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů:

1.1 Rozsah osobních údajů. Prodávající v rámci vytvoření objednávky sdělí Kupujícímu povinné osobní údaje. Kupující může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Kupujícímu další nepovinné údaje.

1.2 Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Prodávající po Kupujícím nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Kupující poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

2 Ochrana Osobních údajů.

Prodávající shromažďuje a uchovává Kupujícím zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Prodávající chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Prodávající prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob:

2.1 Prodávající však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Kupujících a/nebo k příslušné databázi Prodávajícího a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

2.2 Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3 Omezení nakládání s údaji.

Prodávající nebude bez předchozího svolení Kupujícího zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Kupujícího z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu se obchodními podmínkami.

4 Zpracování osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Kupujících pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby) a pro statistické účely.

5 Souhlas kupujícího se zpracováním Osobních údajů.

Provedením objednávky (tj. vyplněním osobních údajů, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného objednávkového formuláře) uděluje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek Prodávajícímu jako správci, za účelem identifikace Kupujícího při Objednávce.

6 Předávání Osobních údajů.

Provedením Objednávky uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas k předání Osobních údajů Kupujícího Propojeným osobám.

7 Zpracovatel.

Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

8 Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu.

Kupující uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli po vytvoření objednávky tento souhlas písemně odvolat na adrese Prodávajícího. Po odvolání souhlasu společnost Prodávajícího zajistí, aby veškeré údaje Kupujícího byly z databáze Prodávajícího zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny. V takovém případě se na Kupujícího nebudou vztahovat ta ustanovení Obchodních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

9 Přístup Kupujícího k údajům.

Kupující má od okamžiku vytvoření objednávky právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Prodávající poskytne Kupujícímu informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Prodávajícího (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Kupující je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10 Poskytnutí osobních údajů.                                                                                                        

Kupující bere na vědomí, že Prodávající může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Prodávající je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Prodávajícího nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Kupujících nebo třetích osob.

11 Statistická data.

Kupující souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním statistických údajů Prodávajícím a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Prodávající je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Kupujících. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Kupujícího nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Kupujícího kontaktovat.

12 Obchodní sdělení, reklama.

Kupující dává Prodávajícími souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách, produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Kupující má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.