Obchodní podmínky

obchodní korporace dorota monare s.r.o.
se sídlem Blanická 380/150, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
identifikační číslo: 04125479
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62459
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále také jako "e-shop") umístěného na internetové adrese www.dorotaM.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „OP“ ) obchodní korporace dorota monare s.r.o., se sídlem Blanická 380/150, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 04125479, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62459 (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, tedy internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dorotaM.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se zásadně nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá či založená po dobu či v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, když v případě zájmu kupujícího o zakoupení nabízeného zboží je objednávka ze strany kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní - e-shopu, pouze deklarací vůle kupujícího smlouvu uzavřít za prodávajícím inzerovaných podmínek, kdy však ke vzniku kupní smlouvy je nezbytná akceptace objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou ceny konečné. Součástí není DPH, neboť nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, a to bez registrace. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil. 

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na závaznou adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Strany dále ujednávají, že prostřednictvím elektronické adresy kupujícího a elektronické adresy prodávajícího info@dorotaM.cz mohou v rámci smluvního vztahu založeného kupní smlouvou v rámci těchto obchodních podmínek činit právní jednání vůči sobě navzájem tak, že toto jednání bude považováno za jednání učiněné v písemné formě.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně na elektronickou adresu kupujícího či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky ze strany prodávajícího (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle dodatečně kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si písemné (elektronické) stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty zaslané prodávajícímu z elektronické adresy kupujícího. 

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám na své náklady, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby stanovené mobilním operátorem kupujícího či jeho poskytovatelem internetových služeb.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím doručovatele GEIS parcel CZ s.r.o. nebo České pošty, s.p.;
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2112215873/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (balné a dopravné/poštovné) ve smluvené výši.

3.3. Prodávající požaduje v případě bezhotovostní platby uhrazení celé kupní ceny ještě před vyexpedováním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby určeného prodávajícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je řádně splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího s uvedením příslušného variabilního symbolu. Z důvodu právní jistoty bere kupující na vědomí a souhlasí s tím, že úhrada kupní ceny včetně balného a dopravného/poštovného není považována ze strany prodávajícího za řádně provedenou v případě, že platbu nebude možno řádně identifikovat určeným variabilním symbolem. 

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo je součástí balíčku odeslaného na adresu zvolenou kupujícím.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.1.4. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.1.5. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

1.1.6. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 

1.1.7. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.1.8. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.1.9. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

1.1.10. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

1.1.11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2. Nejedná-li se o případy uvedené v čl. 4 odst. 4.1., Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.1.12. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.1.13. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

1.1.14. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 

1.1.15. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.1.16. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal takto uzavřené, či nejedná-li se o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Strany se dohodly, že odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit elektronicky prostřednictvím elektronické adresy kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího, jak je v těchto obchodních podmínkách ujednáno. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.

4.5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího v souladu s ust. § 1832 odst. 1) občanského zákoníku do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že odstoupí-li od kupní smlouvy, není prodávající povinen v souladu s ust. § 1832 odst. 4) občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky - kupní cenu kupujícímu dříve, než obdrží od kupujícího vrácené zboží. Kupující rovněž bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1820 odst. 1) písm. g) občanského zákoníku je jako spotřebitel povinen nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, jako podnikateli, v případě zániku smlouvy odstoupením ze strany kupujícího ve lhůtě do 14ti dnů ode dne převzetí zboží.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, či zánikem smlouvy z důvodu na straně kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení dárku kupujícím je prodávající oprávněn započíst obvyklou tržní hodnotu dárku oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5. EXPEDICE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě platby v hotovosti či na dobírku je zboží obvykle vyexpedováno do 2 – 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Jinak je tomu v případě platebních podmínek bod 3.4., kdy expedice zboží bude realizována až po řádném připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.2. Doba dodání zboží závisí na způsobu dodání, které si kupující zvolil (viz. přepravní podmínky na stránkách Geis Parcel CZ s.r.o. a České pošty, s.p.). 

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu, viz reklamační řád. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a zavazuje se bezodkladně písemně informovat o této skutečnosti prodávajícího.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1.17. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.1.18. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.19. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.20. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.1.21. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6. odst. 6.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho výdejního místa, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným a řádným zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů, reklamace, odstoupení od smlouvy a další komunikaci s kupujícími zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dorotaM.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, kdy ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se pro účely vztahu prodávajícího a kupujícího nepoužije.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, případně tuto možnost výslovně nevyloučí, souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8. odst. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.1.22. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.1.23. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena písemně v elektronické formě e-mailem na adresu info@dorotaM.cz, případně poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícího, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah takto založený se řídí českým právem a právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, či bude neplatným či neurčitým prohlášeno, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a význam neplatného či neúčinného ustanovení vystihuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují vždy a zásadně písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro uplatnění reklamace.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: dorota monare s.r.o., Horní 884/12, 700 30 Ostrava 
adresa elektronické pošty: info@dorotaM.cz

telefon: +420 602 260 306

 

V Ostravě dne 3.8.2015

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 3.8.2015.

 

Formulář pro uplatnění odstoupení od kupní smlouvy v pdf: odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení v pdf: Formulář pro uplatnění reklamace